Boeddha.online

Bij Boeddha.online koop je inspirerende producten voor meditatie, Tibetaans boeddhistische artikelen en yoga gerelateerde producten. Met deze producten levert Boeddha.online een positieve bijdrage aan spirituele ontwikkeling en geluk. Iedereen is op zoek naar geluk. Ons leven voert ons richting geluk.

In deze wereld is haat nog nooit door haat verdreven, alleen liefde dooft haat. Dit is een eeuwige wet.

– Dhammapada 1-5

Voor meer info mail@boeddha.online of 06 31682535. Veel plezier met winkelen!

Boeddhisme

Het boeddhisme is gebaseerd op het leven en de lessen van Gautama Boeddha, ook wel Boeddha Shakyamuni genoemd die volgens de overlevering in de 6e en 5e eeuw v. Chr. in Nepal, toen het noorden van India, leefde. Boeddha betekent letterlijk de ontwaakte dat verwijst naar het diepe inzicht in ons bestaan dat hij na een lange spirituele zoektocht en door meditatie verkreeg. Dit inzicht vindt zijn uitdrukking in een grote helderheid van geest en een onvoorwaardelijke welwillendheid en openheid naar alles en iedereen.

De boeddhistische leer

De boeddhistische leer is eigenlijk een gebruiksaanwijzing die erop gericht is het inzicht van de Boeddha zelf te ervaren en daardoor beter in staat te zijn om menselijk leed te lenigen en tevredenheid en welzijn te bevorderen, zowel van jezelf als van anderen. De meditaties, richtlijnen voor sociale interacties en bepaalde rituele handelingen kunnen in principe door iedereen beoefend worden, zelfs door aanhangers van andere religies of levensbeschouwingen. Het boeddhisme heeft zich verspreid vanuit India naar andere landen en gedurende dit proces heeft het vaak kenmerken aangenomen van de omgeving waarin het wortel schoot. In de twintigste eeuw werd het in het Westen geïntroduceerd en begon langzaam maar zeker een plaats te vinden in onze maatschappij.

Bodhisattva

Het boeddhisme berust niet op een goddelijke openbaring maar op de leer van een menselijk wezen. In sommige tradities worden bodhisattva’s, dat wil zeggen bepaalde verlichte wezens, echter wel goddelijke kwaliteiten toegeschreven en de Zuivere Land school richt zich op bijna monotheïstische wijze op Boeddha Amitabha als grote verlosser. Toch ontbreekt in al deze stromingen een goddelijk opperwezen als schepper. In het boeddhisme gaat men ervan uit dat het universum geen begin of einde kent. De Boeddha onderwees dat je denken, spreken en handelen je toekomst conditioneert (karma) en dat het mogelijk is door training van je geest wezenlijke innerlijke vrijheid en vrede te realiseren en verlichting te bereiken.

Basisiprincipes

Er zijn een aantal basisprincipes die door alle boeddhisten erkend worden en de kern daarvan kan misschien het beste worden uitgedrukt in onderstaande uitspraak van de Boeddha:

Het kwade vermijden, het goede doen en de eigen geest transformeren; dit is de leer van alle Boeddha’s.

Het kwade vermijden betekent om op zo’n manier te spreken en te handelen dat je noch anderen noch jezelf schade toebrengt. Het goede doen betekent te leven vanuit liefdevolle welwillendheid, mededogen, medevreugde en onpartijdigheid ten aanzien van alle levende wezens. Je geest transformeren betekent door meditatieve oefening inzicht ontwikkelen in de aard en de werking van de eigen geest en tevens je geest vrij maken van egocentrisme.

Het boeddhisme kent leefregels die als richtingwijzers fungeren om het kwade te vermijden en het goede te doen, terwijl de meditatiebeoefening essentieel is voor het ontwikkelen van inzicht. De leefregels zijn voornemens en geen geboden. Het zijn in essentie oefeningen in aandacht. Zowel bij het volgen van de leefregels als bij de beoefening van meditatie is een juiste mate van inzet wezenlijk voor het handhaven van een geestelijk evenwicht.

Winkelen op categorie

Nieuw binnen

Aanbieding

Bestsellers